Politika e privatësisë

Konfidencialiteti dhe Anonimiteti

  • Të dhënat e marra nga respondenti ruhen në fshehtësi dhe anonimitet të plotë. Kompania ndalon rreptësisht paraqitjen e të dhënave palëve të treta ose përdorimin e këtyre të dhënave për arsye personale.
  • Kjo në përputhje me Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin nr. 48/2012, i ndryshuar me ligjin nr. 120/2014 "PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE", si dhe në përputhje me kodin ndërkombëtar të hulumtimit të tregut dhe shoqëror dhe parimet e ESOMAR, një organizatë ndërkombëtare, e cila kompania jonë është anëtare dhe respekton: udhëzimet / praktikat / rregullat e saj.

@Kodi bazohet në parimet themelore të mëposhtme:

  • Studiuesit e tregut duhet të sillen në mënyrë etike dhe të mos bëjnë asgjë që mund të dëmtojë reputacionin e studimit të tregut.
  • Studiuesit e tregut, intervistuesit duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm kur kryejnë intervista me fëmijë dhe të rinj.
  • Bashkëpunimi me të anketuarit është vullnetar dhe duhet të bazohet në informacionin e duhur dhe jo informacion mashtrues ose keqkuptime në lidhje me qëllimin dhe natyrën e përgjithshme të projektit kur marrëveshja e tyre arrihet të marrë pjesë dhe të gjitha deklaratat e tilla duhet të nderohen / respektohen. 
  • Të drejtat e të anketuarve si individë privatë duhet të respektohen nga studiuesit e tregut dhe nuk duhet të cenohen ose preken negativisht si rezultat i drejtpërdrejtë i bashkëpunimit në një projekt të kërkimit të tregut.
  • Studiuesit e tregut nuk duhet të lejojnë që të dhënat personale që ata mbledhin në një projekt studimi të përdoren për një qëllim tjetër përveç atij të kërkimit të tregut.
  • Procesi i "Përmbajtjes dhe ruajtjes së të dhënave personale të të anketuarve" pasohet me profesionalizëm dhe seriozitet nga stafi përgjegjës në përputhje me rregulloret e brendshme të kompanisë dhe ligjin përkatës.

Anëtar zyrtar i ESOMAR

Data Centrum është një anëtar zyrtar i ESOMAR (Shoqëria Evropiane për Opinion dhe Studim i Tregut), kështu që plotësisht përputhet me dispozitat e Kodit Ndërkombëtar të Tregut dhe Praktikës së Kërkimit Social dhe zbaton standardet e cilësisë në terren të ESOMAR.Esomar

Si mund t'ju ndihmoj?

Na kontaktoni


Loading
Mesazhi juaj u dërgua. Faleminderit!